ผู้จัดการกองทรัสต์บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

  • คณะกรรมการบริษัทฯ
  • คณะผู้บริหาร
  • โครงสร้างองค์กร

นายกำธร ตติยกวี

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
+

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
+

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

กรรมการอิสระ
+

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
+

นายธนภัทร อนันตประยูร

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
+

นายโกศล แย้มลีมูล

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
+

นางสาวปิยวรรณ เลาก่อสกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
+

นายณัฐพงศ์ สวนะเกษม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
+

นายรชต ตราชูวณิช

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
+