ภาพรวมสินทรัพย์ที่ลงทุน

ที่ดิน และอาคารสำนักงาน ที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนประกอบด้วยอาคารจำนวนทั้งสิ้น 2 หลัง คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย (Gross Floor Area) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 52,765 ตร.ม. และพื้นที่เช่า (Leasable Area) รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30,251 ตร.ม. อันประกอบด้วย

โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส

อาคารสำนักงานเกรด พรีเมี่ยม ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ถนนวิภาวดี-รังสิต เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า 30 ชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

อาคารสำนักงาน ตั้งอยู่บน ถนนบางนา-ตราด โดยอาคารดังกล่าว ดำเนินการเป็นอาคารสำนักงาน ให้เช่าที่พัฒนาตาม ความต้องการ ของลูกค้า (Built-to-Suit) จำนวน 7 ชั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ภายหลังที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกในทรัพย์สินหลักดังกล่าว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าในที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารสำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของ ที่ดินและอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะแต่งตั้ง บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของโครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตั้ง ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารในโครงการเพื่อประโยชน์ของ กองทรัสต์ต่อไป