ทรัสตีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ โดยธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาตบริหาร กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • 15 พฤศจิกายน 2539 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง
  • 4 สิงหาคม 2542 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด
  • 23 ธันวาคม 2542 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท
  • 26 ธันวาคม 2543 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง
  • 3 พฤษภาคม 2544 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
  • 29 พฤศจิกายน 2545 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • 18 กรกฎาคม 2549 ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์