ผู้จัดการกองทรัสต์บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

  • คณะกรรมการบริษัทฯ
  • คณะผู้บริหาร
  • โครงสร้างองค์กร

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
+

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

กรรมการ (กรรมการผู้มีอานาจลงนาม)
+

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

กรรมการอิสระ
+

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
+

นายธนภัทร อนันตประยูร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
+

นางสาวพรทิพย์ วิทยาวัชรินทร์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
+

นางสาวนรีเมธ กิตติคุณธนสาร

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และพัฒนาธุรกิจ
+

นางสาวณวัลริณี สุวินิจวงษ์

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์
+

นายชัยวัฒน์ มั่นคงดี

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริหารสินทรัพย์
+

นางสาวบุณฑริกา พงษ์ศิริ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหารและจัดการความเสี่ยง
+